zacisze pod śmielcem

Regulamin

Regulamin wynajmu domków wypoczynkowych w Jagniątkowie „Zacisze pod Śmielcem”.

Poniższy Regulamin określa zasady wynajmu domków wypoczynkowych będących własnością firmy

„Sudetia” Anna Jaxa-Rożen ,

ul. Wczasowa 5a 58-570 Jelenia Góra.

NIP 6111381942

1.       Zawarcie Umowy dotyczącej wynajmu domków wypoczynkowych następuje po spełnieniu następujących warunków:

– przesłanie potwierdzenia o przyjęciu rezerwacji Klientowi w formie elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia;

– wpływie na konto firmy Sudetia zadatku w wysokości minimum 50% całej opłaty.

Zawarcie Umowy stanowi również potwierdzenie zapoznania się klienta z regulaminem wynajmu i jego pełną akceptacją.

2.       Klient wynajmuje domek na okres i ilość osób określoną w potwierdzeniu rezerwacji.

3.       Klient może przebywać w domku oraz na przylegającym terenie wraz z osobami mu towarzyszącymi w liczbie nie większej niż liczba określona w potwierdzeniu rezerwacji i przez czas określony w potwierdzonym zamówieniu.

4.       W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę Sudetia o zmianie rezerwującego, podając dane osoby (imię nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

5.       Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie posesji po uzyskaniu zgody firmy Sudetia. Warunkiem udzielenia zgody jest pisemne zobowiązanie się Klienta, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przywiezione zwierzęta.

6.       Na terenie wymienionym w potwierdzonym zamówieniu można parkować wyłącznie samochody osobowe lub motocykle zgłoszone wcześniej w zamówieniu.

7.         Warunki płatności – rezerwację uważa się za wiążącą po wpłacie minimum 50% ceny do 2 dni od dnia potwierdzenia przez firmę Sudetia dostępności terminu. Brak wpłaty skutkuje usunięciem rezerwacji.

a) Pełna należność za wynajem musi być opłacona najpóźniej w dniu przyjazdu.

b) Niewpłacenie pełnej kwoty w terminie wskazanym w punkcie 7a powoduje utratę rezerwacji i wpłaconej zaliczki.

c) Zwrot zaliczki, wynoszącej 50% należności za wynajem, może nastąpić w poniższych proporcjach pod warunkiem, że Klient zgłosi rezygnację:

do 60 dni przed przyjazdem – 100% zaliczki

60-30 dni przed przyjazdem – 50%

Poniżej 30 dni zaliczka nie podlega zwrotowi.

8.       Koszty określone w punkcie 7c związane z anulowaniem rezerwacji, wynikają z konieczności pokrycia przez firmę Sudetia nakładów poniesionych na utrzymanie przedmiotu najmu w stanie gotowości.

9.       Firma Sudetia pobiera kaucję zwrotną w wysokości 300 zł w dniu przyjazdu, jako zabezpieczenie opłat za ewentualne uszkodzenia i szkody. Kaucja zostanie zwrócona w trybie uzgodnionym indywidualnie z Klientem (gotówką lub przelewem).

10.     W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii Klient ma prawo i obowiązek zgłoszenia jej oraz skorzystania z odpowiedniej pomocy zapewnionej przez firmę Sudetia, jeśli awaria jest wynikiem jego zawinienia, zobowiązany jest on pokryć całkowity koszt naprawy.

11.     Podana w opisie domku cena jest ceną brutto i obejmuje:

– pobyt w domku ustalonej uprzednio ilości osób,

– koszt zużytych przez Wynajmującego mediów (energia, woda, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne,

– zmianę pościeli i ręczników dla każdej z osób przebywających w domku z częstotliwością raz na tydzień.

12. Formy płatności za wynajem domków:

12. 1. Płatności za wynajem można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a. gotówką po przyjeździe do „Zacisza pod Śmielcem”

b. przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedawcę numer konta

c.  kartą płatniczą, płatności online obsługuje firma eCard S.A. Dostępne formy płatności – Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

12.2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

13.       Zwroty i Reklamacje

a. reklamacje można składać w postaci pisemnej – listem poleconym na adres Anna Jaxa-Rożen, ul. Wczasowa 5a, 58-570 Jelenia Góra lub mailowo na adres info@domkiwgorach.eu

b. kwota zaliczki podlega zwrotowi zgodnie z pkt 7c regulaminu. Właściwa kwota zaliczki zostanie zwrócona wynajmującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia decyzji anulacji przez Klienta emailem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

c. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji w postaci pisemnej lub emailem.

d. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 21 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia reklamacji, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

14.      Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

a. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.

b. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.

c. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

d. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych
o Klientach i rezerwacjach dokonanych przez Klientów.

15.     Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

16.     Klient zobowiązany jest do poinformowania o swoim przybyciu reprezentanta firmy Sudetia odpowiedzialnego za przekazanie kluczy, najpóźniej na dwie godziny przed przyjazdem do domku.

W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

17.     Klient otrzymuje klucze wraz z pilotem do bramy wjazdowej, które zobowiązany jest zwrócić w dniu wyjazdu. Za zgubienie kluczy do domku lub uszkodzenie pilota do barmy wjazdowej Klient ponosi opłatę w wysokości 200 PLN.

18.     Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności reprezentanta firmy Sudetia.

19.     Inne obowiązki Klienta:

a) Klient przyjeżdża do domku i opuszcza go w dniu i godzinach wyznaczonych w potwierdzeniu,

b) Klient odpowiada finansowo za wszystkie szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek powstałych z jego winy wykonane zostały na jego koszt,

c) Klient po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Pozytywny odbiór Klient potwierdza własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o stanie domku.

d) Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do reprezentanta firmy,

brak uwag ze strony Klienta co do takich uszkodzeń w ciągu 3 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że nie ma on zastrzeżeń co do całego domku, a wszystkie urządzenia, meble znajdują się w ilości zgodnej i w dobrym stanie,

e) Podczas oddawania kluczy Klient ma obowiązek zgłosić przedstawicielowi firmy usterki, zniszczenia powstałe w czasie jego pobytu i pokryć koszty ich naprawy.

f) Klient ma obowiązek oddać domek posprzątany lub zgłosić konieczność posprzątania po jego wyjeździe przedstawicielowi firmy Sudetia w przeddzień wyjazdu. Za tę usługę zostanie pobrana opłata w wysokości 70 zł potrącona z kaucji zwrotnej.

g) Dokonując rezerwacji domku, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) . Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

h) Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 1971 r. -Art 51 Kodeksu wykroczeń  (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114) w domkach obowiązuje zachowanie zwyczajowej ciszy i spokoju w godzinach 22:00 do 6:00. Klient ma obowiązek szanować prawo innych gości przebywających w tym samym czasie w domkach do spokojnego wypoczynku. W przypadku naruszania ogólnie pojętych zasad dobrego zachowania (W SZCZEGÓLNOŚCI CISZY NOCNEJ) w stosunku do innych gości, firma Sudetia zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia pobytu osób zakłócających ciszę bez zwrotu kosztów.

i) Doba hotelowa zaczyna się o 16:00, kończy o 10:00.

j) Zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art.1. w domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

k) Zgodnie z Uchwłą NR 336.XXXIII.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 20 grudnia 2012 r. „właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do  natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa lub inne zwierzęta domowe” – prosimy o sprzątanie po swoich pupilach.

20.     Prawem właściwym dla sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby firmy Sudetia.

obiekt przyjazny czoronogom